Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd door en is eigendom van:
 

RAGT SEMENCES S.A.S.
Met een maatschappelijk kapitaal van 43 275 010 euro.
Maatschappelijke zetel: Rue Emile Singla - Site de Bourran - 12000 RODEZ
R.C.S Rodez 431 899 756
Telefoon: 05 65 73 41 00
Fax: 05 65 73 41 99
Mail : accueil@ragt.fr

Intracommunautair BTW-nr.: FR 52 431 899 756

 

Hierna “RAGT Semences” genoemd.

Verantwoordelijke van de publicatie: M. Laurent GUERREIRO

De site is toegankelijk op het volgende adres:
www.ragt-semences.fr

Realisatie:

SQLI

SA au capital de 1.822.927,45 €

RCS 353 861 909

Siège social : Immeuble Le Pressensé

268 avenue du Président Wilson

93210 La Plaine Saint-Denis

Tél. : 01 55 93 26 00

Contact webmaster:

Laurent BROS - lbros@ragt.fr

Hosting:
SQLI

 

Algemene gebruiksvoorwaarden

 

Inleiding

De gebruikers kunnen gebruik maken van de diensten die op de website worden aangeboden op voorwaarde dat ze akkoord gaan met de onderhavige gebruikersvoorwaarden.
Als gebruiker van de website erkent u kennis genomen te hebben van de onderhavige gebruiksvoorwaarden en stemt u ermee in deze te respecteren.
U erkent over de noodzakelijke competenties en middelen te beschikken om de website te openen en te gebruiken.

Doel
De onderhavige mededelingen hebben als doel enkel de gebruiksvoorwaarden van deze website vast te leggen.

Inwerkingtreding - Duur

De onderhavige gebruiksvoorwaarden treden in werking vanaf de datum waarop ze online gezet zijn en zullen inroepbaar zijn op de datum waarop de site voor het eerst door de gebruiker wordt gebruikt.
De onderhavige gebruiksvoorwaarden zijn inroepbaar gedurende de gehele gebruiksduur van de website en tot ze worden vervangen door nieuwe gebruiksvoorwaarden.
U kunt op elk ogenblik afstand doen van het gebruik van de diensten en de website, maar u blijft verantwoordelijk voor enig vroeger gebruik.

Links
RAGT Semences behoudt zich de mogelijkheid voor links te plaatsen op haar website waardoor toegang wordt geboden tot andere webpagina’s dan deze van haar website.
Wij informeren u dat de sites waartoe u toegang kunt krijgen via de links geen eigendom zijn van RAGT Semences.
RAGT Semences wijst elk aansprakelijkheid af voor de inhoud van de informatie die op deze websites wordt gegeven door activering van de link.
Het is verboden een link naar deze website te plaatsen zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van RAGT.
RAGT Semences kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de toegang door de gebruikers via de links die geplaatst zijn op de websites naar andere bronnen die aanwezig zijn op het internet.

Cookies
Wij informeren u dat er tijdens uw bezoeken aan de website automatisch een cookie kan worden geïnstalleerd op uw browser.
Cookies registreren bepaalde informatie die in het geheugen van uw harde schijf opgeslagen wordt.
Cookies bevatten in geen geval vertrouwelijke informatie, maar ze laten wel toe de pagina’s waarnaar u gesurft hebt, te bewaren in het geheugen.
U hebt het recht uw persoonlijke gegevens die via de cookies gecommuniceerd zijn, op te vragen, te verwijderen of te wijzigen.
De parametrisering van de navigatiesoftware laat toe u op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van cookies en eventueel deze te weigeren op de wijze beschreven op de volgende pagina: http://www.cnil.fr.

Aansprakelijkheid van de uitgever
RAGT Semences kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:
- de kwaliteit van de dienst, aangezien de dienst op een ‘as is’ basis wordt aangeboden;
- de verstoring van het gebruik van de site;
- de onmogelijkheid om de site te gebruiken;
- aanvallen op de computerveiligheid, hetgeen schade kan veroorzaken aan de hardware van de gebruikers en hun gegevens;
- de algemene schending van de rechten van de gebruikers.
RAGT Semences stelt alles in het werk om u beschikbare en gecontroleerde informatie en/of instrumenten te bieden, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten, het niet beschikbaar zijn van informatie en/of de aanwezigheid van virussen, en voor elke inbreuk die kan leiden tot strafrechtelijke sancties op de site.
De informatie die wordt aangeboden door de uitgever van de site stelt u niet vrij van een aanvullende en gepersonaliseerde analyse.
De uitgever van de site kan de juistheid, volledigheid, actualiteit van de informatie op de site niet garanderen.
Bijgevolg gaat u ermee akkoord deze informatie op uw eigen verantwoordelijkheid te gebruiken.

Aansprakelijkheid van de gebruiker
U verbindt zich er, in overeenstemming met het onderhavige document, toe de diensten van de site alsook alle informatie waartoe u toegang kunt hebben, te gebruiken voor een doel conform de openbare orde, de goede zeden en de rechten van derden. U erkent dat u gecontroleerd hebt dat de informaticaconfiguratie die u gebruikt vrij is van virussen en dat het in perfecte staat is.
U verbindt zich ertoe het gebruik dat andere gebruikers van de site kunnen maken, niet te verstoren en de delen van de site waartoe de toegang voorbehouden is, niet te raadplegen. U verbindt zich ertoe geen handelingen te stellen die de computerveiligheid van RAGT Semences of andere gebruikers in gevaar kunnen brengen. Zo ook verbindt u zich ertoe de normale werking van de site niet te verstoren of te onderbreken.
U mag ook geen enkele handeling stellen om commerciële en politieke redenen, publiciteit en enige vorm van promotie en meer bepaald het versturen van ongewenste e-mails.
U mag geen persoonlijke gegevens van andere gebruikers verzamelen, gebruiken of op welke manier dan ook verwerken.

Intellectuele eigendom
De elementen die toebehoren aan RAGT Semences zoals, maar niet beperkt tot, de website, merken, tekeningen, modellen, afbeeldingen, teksten, foto’s, logo’s, grafieken, software, zoekmotoren, gegevensbanken, zijn haar exclusieve eigendom.
De onderhavige gebruiksvoorwaarden brengen geen enkele overdracht met zich mee van de intellectuele eigendomsrechten op de elementen die toebehoren aan RAGT Semences in het voordeel van de gebruiker.
Elke gehele of gedeeltelijke voorstelling van de site door welke onderneming dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever van de site, is verboden en vormt een vervalsing die bestraft zal worden volgens de geldende bepalingen.
Dit geldt eveneens voor de gegevensbanken die op de site staan, die beschermd zijn door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 ter omzetting in het Wetboek inzake intellectuele eigendom van de communautaire richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van gegevensbanken.
De merken van de uitgever van de site en van haar partners, alsook de logo’s die op de site staan, zijn (al dan niet half-figuratieve) merken en zijn gedeponeerd.
Zo ook kunnen merken en logo’s toebehoren aan de genoemde bedrijven zoals de “Partners” en zijn ze eveneens beschermd.
Daartoe is de reproductie van het geheel of een deel van deze merken of deze logo’s uitgevoerd vanaf elementen van de site zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever van de site dus verboden door het Wetboek inzake intellectuele eigendom.

Informatica en vrijheden
Om aangepaste diensten aan te bieden, kan RAGT Semences u vragen persoonlijke gegevens te geven.
Onder elk van de formulieren voor het verzamelen van persoonlijke gegevens wordt het verplichte of facultatieve karakter ervan aangegeven.
Deze gegevens die verzameld worden op deze site, zijn bestemd voor gebruik door de onderneming RAGT Semences, haar filialen en het moederbedrijf RAGT Semences. Ze zijn vertrouwelijk en worden als dusdanig behandeld. Ze mogen niet overgedragen worden aan derden.

In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden, gewijzigd, moet elke geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens vanop de site meegedeeld worden aan de nationale Commissie voor Informatica en Privacy.
U bent op de hoogte dat, in overeenstemming met artikel 32 van de wet Informatica, Bestanden en Vrijheden van 6 januari 1978, gewijzigd, de informatie die u via de formulieren op de website geeft noodzakelijk is om aan uw vraag te voldoen en bedoeld is voor de uitgever van de site, die verantwoordelijk is voor de verwerking, met het oog op het administratief en commercieel beheer.
Bovendien bent u op de hoogte dat u een recht heeft van opvragen, toegang, verbetering en een recht van verzet van persoonlijke gegevens om wettelijke reden door te schrijven naar het volgende adres: RAGT Semences - Rue Emile Singla -Site de Bourran - 12000 RODEZ samen met een kopie van uw identiteitskaart.
U dient de bepalingen te respecteren met betrekking tot de bepalingen van de wet betreffende Informatica, Bestanden en Vrijheden van 6 januari 1978, gewijzigd, waarvan de schending kan leiden tot strafrechtelijke sancties.
Aangezien het gaat om persoonlijke gegevens waartoe u toegang heeft, dient u meer bepaald afstand te doen van elke verzameling, elk ongeoorloofd gebruik en, in het algemeen, van elke handeling die een inbreuk kan betekenen op het privéleven of de reputatie van personen.

Wetgeving en jurisdictie
De onderhavige gebruiksvoorwaarden worden geregeld door de Franse wetgeving. Dit geldt zowel voor de inhoudelijke regels als de vormelijke regels. Elk geschil dat voortvloeit uit de toepassing van de onderhavige gebruiksvoorwaarden valt onder de bevoegdheid van de jurisdictie van de maatschappelijke zetel van RAGT Semences.

Indien een van de bepalingen van deze wettelijke mededelingen als onwettig, nietig of ontoepasselijk zou worden beschouwd, om welke reden dan ook, wordt deze beschouwd alsof het geen deel uitmaakt van deze wettelijke mededelingen en heeft het geen invloed op de geldigheid van de toepassing van de andere bepalingen.

Wij danken u voor uw interesse in onze website. Het team van RAGT Semences wenst u veel surfplezier.