Juridische informatie

Juridische informatie

WETTELIJKE VERMELDINGEN EN ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

We heten u welkom op deze site die gewijd is aan informatie over RAGT SEMENCES (hierna de "Site"). We nodigen u uit de onderhavige Gebruiksvoorwaarden, die van toepassing zijn op de navigatie op deze Site (hierna de "Gebruiksvoorwaarden"), aandachtig te lezen. Door de Site te gebruiken, aanvaardt u deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud.

Voor elk verzoek met betrekking tot uw gebruik van de Site kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres: accueil@ragt.fr.


WETTELIJKE MEDEDELINGEN

Site URL:www.ragt-semences.fr

Contact: E-mail: accueil@ragt.fr - Telefoonnummer: +33(0)565734100 - Faxnummer: +33(0)565734199

Directeur van Publicatie: Mr. Laurent Guerreiro.

Uitgever: RAGT SEMENCES S.A.S. met een kapitaal van 43.275,010 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op site de Bourran, rue Emile Singla, 12000 RODEZ, ingeschreven in het Lokaal Handels- en Vennootschapsregister onder het R.C.S. Rodez. nummer 431899756. Intracommunautair BTW-nummer: FR52431899756

Hosting : SQLI Group

Ontwerp en productie: Groupe SQLI

SA met een kapitaal van 1.822.927,45 EUR.

RCS 353861909

Hoofdkantoor: Immeuble Le Pressensé

268 avenue du Président Wilson

93210 La Plaine Saint-Denis

 

1. TOEGANG TOT DE SITE

U kunt de Site vrij en gratis bezoeken zonder zich te registreren of vooraf een account aan te maken. Voor de toegang tot de Site en/of sommige delen ervan kan het gebruik van persoonlijke toegangscodes nodig zijn. In dit geval is het aan u om de juiste maatregelen te nemen om de geheimhouding van deze codes te waarborgen . U kunt ze uiteraard te allen tijde wijzigen. Het aantal pogingen om toegang te krijgen tot de Site en/of sommige delen ervan kan echter beperkt zijn om frauduleus gebruik van deze codes te voorkomen. We nodigen u uit om ons op de hoogte te brengen van elk frauduleus gebruik waarvan u zich bewust wordt. Bovendien behouden we ons het recht voor om in geval van niet-naleving van de in deze Gebruiksvoorwaarden beschreven regels uw toegang op te schorten. De kosten voor de toegang tot en het gebruik van het telecommunicatienetwerk blijven echter voor uw rekening.

 

2. INTELLECTUELE EIGENDOM

De Site en elk van de elementen waaruit deze bestaat (zoals handelsmerken, afbeeldingen, teksten, video's, enz.) zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Elk gebruik, reproductie of representatie van de Site (geheel of gedeeltelijk), op welk medium dan ook, voor andere doeleinden is verboden. Deze Gebruiksvoorwaarden houden geen enkele overdracht in van intellectuele eigendomsrechten op de elementen die toebehoren aan RAGT SEMENCES ten voordele van de gebruiker. We kunnen u content ter beschikking stellen op deze Site die u mag downloaden (hierna de "Downloadbare Content(s)"). We verlenen u een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de te downloaden inhoud uitsluitend voor persoonlijk en privégebruik te gebruiken, gratis en voor de wettelijke beschermingstermijn van intellectuele eigendomsrechten zoals gedefinieerd door de wetgeving. Elke reproductie, representatie, wijziging of verspreiding van de downloadbare inhoud is verboden.

 

3. HYPERTEKSTLINKS

RAGT SEMENCES behoudt zich het recht voor om op haar website links te plaatsen die toegang geven tot andere webpagina's dan die van haar Site. U wordt geïnformeerd dat de sites waartoe u via de links toegang hebt, niet tot RAGT SEMENCES behoren. RAGT SEMENCES wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de informatie die op deze sites wordt verstrekt als onderdeel van de activering van de link. Het plaatsen van een link naar deze website zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van RAGT SEMENCES is verboden. RAGT SEMENCES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de toegang van gebruikers tot de links op de site naar andere websites.

 

4. PERSOONLIJKE GEGEVENS EN COOKIES

We kunnen persoonlijke gegevens over u verzamelen, in het bijzonder wanneer u zich authentiseert, downloadbare inhoud downloadt of ons een e-mail stuurt.

Cookies zijn bestanden die op uw toestel worden geplaatst wanneer u de Site bezoekt (zoals de pagina's die u hebt geraadpleegd, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.) en die kunnen worden gelezen tijdens uw bezoeken aan dezelfde Site.

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en het gebruik van cookies nodigen wij u uit om ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens te raadplegen dat hier toegankelijk is.

 

5. WIJZIGING VAN DE SITE EN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Wij kunnen worden verplicht de content en informatie op deze Site en ook deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, in het bijzonder om te voldoen aan eventuele nieuwe wet- en/of regelgeving die van toepassing is en/of om de Site te verbeteren. Uw voortgezette gebruik van de Site houdt in dat u de nieuwe Gebruiksvoorwaarden accepteert.

 

6. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE UITGEVER

We proberen de Site en de downloadbare inhoud te allen tijde toegankelijk te houden. We kunnen echter niet garanderen dat de Site altijd beschikbaar en toegankelijk zal zijn. We kunnen ons namelijk genoodzaakt zien om de toegang tot de Site tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, met name om redenen van technisch onderhoud.

Er wordt ook gespecificeerd dat het internet en de computer- en telecommunicatiesystemen niet foutloos zijn en dat er onderbrekingen en storingen kunnen optreden. Wij kunnen in dit opzicht geen enkele garantie geven en kunnen daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die inherent is aan een dergelijk gebruik van het internetnetwerk en de computer- en telecommunicatiesystemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, deze lijst:

  • de ongepaste overdracht en/of ontvangst van gegevens en/of informatie op het internet;
  • een externe inbraak of de aanwezigheid van een computervirus;
  • een storing in de ontvangstapparatuur of in de communicatielijnen;
  •  en elke andere storing in het internetnetwerk die een goede werking van de site verhindert.

Ten slotte kunnen wij alleen aansprakelijk worden gesteld voor directe schade, met uitsluiting van alle andere schade of vooroordelen van welke aard dan ook.

 

7. VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE GEBRUIKER

U gaat ermee akkoord de diensten van de Site en de informatie die deze bevat alleen te gebruiken voor doeleinden die in overeenstemming zijn met de openbare orde, de goede zeden en de rechten van derden. U erkent dat u hebt gecontroleerd of de computerconfiguratie die u hebt, vrij is van virussen en dat deze in perfecte staat verkeert. U verbindt zich ertoe het gebruik dat andere gebruikers van de Site kunnen maken niet te verstoren en geen toegang te verlenen tot delen van de Site waartoe de toegang is voorbehouden. U verbindt zich ertoe geen enkele handeling te stellen die de computerveiligheid van RAGT SEMENCES of andere gebruikers in gevaar kan brengen. Evenzo verbindt u zich ertoe de normale werking van de Site niet te verstoren of te onderbreken. U verbindt zich er tevens toe zich te onthouden van elke vorm van commerciële prospectie, met name in de vorm van ongevraagde e-mails. U mag geen persoonlijke gegevens van andere gebruikers verzamelen, gebruiken of verwerken.

 

8. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

De Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wet. Hetzelfde geldt voor de inhoudelijke regels als voor de vormvoorschriften. Elk geschil dat voortvloeit uit de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken waar de statutaire zetel van RAGT SEMENCES gevestigd is.

Er wordt gespecificeerd dat in het geval dat de wettigheid van deze Gebruiksvoorwaarden in twijfel wordt getrokken, de wettelijke mededelingen niet worden beïnvloed, aangezien zij een op zichzelf staande handeling vormen, onafhankelijk van de genoemde Gebruiksvoorwaarden.